ಮಿತ್ರಮಾಧ್ಯಮ MITRAMAADHYAMA

ಮುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಪುಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ

ಮಾಹಿತಿ / ಲೇಖನ, ಸುದ್ದಿ

ಶುಕ್ರ ಸಂಕ್ರಮ: ಪುಸ್ತಕ ಓದಿ

ಶುಕ್ರ ಸಂಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ  ನ್ಯಾಶನಲ್‌ ಸೆಂಟರ್‌ ಫಾರ್‌ ರೇಡಿಯೋ ಆಸ್ಟ್ರೋಫಿಸಿಕ್ಸ್‌ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಓದಿರಿ. ಇತರರಿಗೂ ಹಂಚಿರಿ. 

[issuu width=420 height=297 backgroundColor={6b09db3aa5f93902f5b13d7cd1ca34c48af3bc9efd698eb6a237d5b106094f0c}23222222 documentId=120531155146-9a7a4529767d4d53b439980d6bce2232 name=transit_of_venus_ncra_kannada_lowres username=beluru tag=sankrama unit=px v=2]

This work is licensed under a Creative Commons (Attribution – Non Commercial – ShareAlike) License. Please share / print / photocopy / distribute this work widely, with attribution to N.C.R.A., under this same license. This license is granted for non-commercial use only. Contact us for modifications.

ಈ ಪುಸ್ತಕದ ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಗಳ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದು:

Leave a Reply

Theme by Anders Norén